نشاني دفتر مركزي شركت شهاب
: 

    
تهران - خيابان جهموري اسلامي - ساختمان آلومينيوم - طبقه همكف

تلفن: 8-66753966

دورنگار: 66753877

ارتباط مردمي: 66753940

پست الكترونيكي ارتباط با روابط عمومي : info@shahabco.ir






نشاني كارخانه  شماره
یک :


جاده مخصوص كرج - تقاطع آزادگان - ضلع جنوب غربی

تلفن كارخانه: 44528600
تلفن كارخانه: 50-44516040

دورنگار: 44563311








نشا
نی دفتر خدمات پس از فروش :

جاده مخصوص كرج - تقاطع آزادگان - ضلع جنوب غربی

 تلفن: 23-02144548821

 واحد پذيرش : 101
امور مالي نمايندگان : 113
پاسخگويي فني : 104
مركز امور مشتریان :103,107,109,110,112
امور نمايندگان و درخواست قطعات : 111- 116
امور نصب محصولات : 102
سامانه پیامکی ارتباط با مشتریان:10009977
پست الكترونيكي خدمات پس از فروش : shahabservice@shahabco.com